Retningslinjer for personvern på nettstedet
Foreldredrømmen landingsside

1. HVEM ER VI OG HVORDAN KAN DU KONTAKTE OSS

UCB“ eller “vi betyr UCB Biopharma SRL, et belgisk firma med kontorer registrert på 60, Allée de la recherche, 1070 Anderlecht

Som kontrollør, dvs. Den juridiske enheten som bestemmer hvorfor og hvordan informasjon relatert til deg (“personopplysninger“) blir samlet inn og behandlet i forbindelse med dette nettstedet www.foreldredrømmen.no (“Nettstedet“). Denne personvernerklæringen gjelder for alle nettsider som utgjør en del av nettstedene inkludert, men ikke begrenset til, UCBCares for Epilepsi, UCBCares for Reumatologiske sykdommer, UCBCares for Parkinsons sykdom, osv.). Vi respekterer din rett til personvern. Vi behandler kun dine personopplysninger slik det er beskrevet på denne www.foreldredrømmen.no (“Policyen“) og i samsvar med relevant lovgivning om databeskyttelse, inkludert Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016, om beskyttelse av fysiske personer mht. behandling av personopplysninger, om fri bevegelse av slike data og om opphevelse av direktiv 95/46/EF (General Data Protection Regulation eller “GDPR“). 

Hos UCB har vi en databeskyttelsesansvarlig (DPO) som kan kontaktes på følgende måter ved spørsmål om personvern, inkludert hvordan vi samler inn, lagrer og bruker dine personopplysninger: 

insert postal address.

2. GRUNNEN TIL DENNE PERSONVERNSERKLÆRINGEN 

Denne erklæringen styrer UCBs innsamling, bruk og oppbevaring av personopplysninger knyttet til din bruk av nettstedet. Denne erklæringen gjelder for alle brukere av nettstedet. Personvernserklæringen består av fem hovedkomponenter og informerer deg om:

 1. Hvem vi er og hvordan du kan kontakte oss;
 2. Årsaken bak denne erklæringen;
 3. Formålene for behandling av dine personopplysninger, og det tilhørende rettslige grunnlaget under GDPR;
 4. Hva dine rettigheter er i forhold til personopplysningene vi har om deg og hvordan du kan hente de ut; og
 5. Mer informasjon om hvordan vi behandler (inkludert deler) dine personopplysninger. 

Denne personvernerklæringen kan oppdateres med jevne mellomrom for å gjenspeile endringer i vår praksis for behandling av personopplysninger. I så fall legger vi ut et fremtredende varsel på nettstedet for å informere deg om vesentlige endringer. 

3. FORMÅLENE FOR BEHANDLING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER OG GJELDENDE JURIDISKE BAKGRUNN

Tabellen nedenfor viser, per formål, hvilke kategorier for innsamling av personopplysninger vi har, og behandler om deg. Kilden vi har innhentet slik informasjon fra, på hvilket juridisk grunnlag, hvor lenge vi beholder dem og hvem vi deler dine opplysninger med.

Alle brukere av nettsiden

1. For å gjøre nettstedet og dets innhold tilgjengelig for deg, UCB:

Samler inn følgende informasjon om deg: 

1. Elektronisk identifikasjonsdata (*)

2. Informasjon innhentet fra informasjonskapsler (*)

Unnlatelse av å gi personopplysningene med en (*) kan føre til at (noen funksjoner på) nettstedet ikke er tilgjengelig

Mottar disse opplysningene fra:

Deg, gjennom enheten (e) du bruker for å få tilgang til nettstedet

Oppbevarer (**) dine personopplysninger for å: 

Se våre retningslinjer for informasjonskapsler

Deler dine personopplysninger med:

UCBs datterselskaper / tilknyttede selskaper og tredjepart prosessorer (som beskrevet i avsnitt 5.A)

Støtter seg på følgende GDPR-juridiske grunnlag:

(i) Behandlingen nødvendig for utførelsen av en kontrakt med deg 

(ii) For de informasjonskapslene som krever ditt samtykke, behandling basert på ditt samtykke ( se retningslinjer for informasjonskapsler) 

2. For å støtte og forbedre nettstedets funksjonalitet ( inkludert å gjøre det mer intuitivt), og for å forstå bruksmønster bedre, bruker vi informasjonskapsler som lar oss evaluere – på et samlet nivå – bruk gjort av nettstedet vårt og hvordan brukere (inkludert deg selv) kan få tilgang til forskjellige funksjoner på nettstedet vårt. I den sammenheng, UCB: 

Samler inn følgende informasjon om deg: 

1. Elektronisk identifikasjonsdata (*)

2. Informasjon innhentet fra informasjonskapsler (*)

Unnlatelse av å gi personopplysningene med en (*) kan føre til at (noen funksjoner på) nettstedet ikke er tilgjengelig

Mottar disse opplysningene fra:

Deg, gjennom enheten (e) du bruker for å få tilgang til nettstedet

Oppbevarer (**) dine personopplysninger for å: 

Se våre retningslinjer for informasjonskapsler

Deler dine personopplysninger med:

UCBs datterselskaper / tilknyttede selskaper og tredjepart prosessorer (som beskrevet i avsnitt 5.A)

Støtter seg på følgende GDPR-juridiske grunnlag:

For informasjonskapsler som krever ditt samtykke, behandling basert på ditt samtykke ( se retningslinjer for informasjonskapsler). Ellers behandling som er nødvendig for å oppnå de legitime interessene som UCB forfølger for å drive sin virksomhet og for å forbedre produkt- og tjenestetilbudet. For dette formålet, prøver UCB å opprettholde en rettferdig balanse mellom behovet for å behandle dine personopplysninger samt bevare dine rettigheter og friheter, inkludert beskyttelse av ditt personvern. For mer informasjon, eller hvis du har spørsmål angående hvordan vi vurderer denne balansen, kan du kontakte oss via en av kanalene som er beskrevet under Avsnitt 1 “Hvem vi er og hvordan kan du kontakte oss“

3. For å opprettholde nettstedets sikkerhet (inkludert oppdagelse og forebygging av ondsinnede aktiviteter eller ugyldig trafikk på nettstedet), UCB: 

Samler inn følgende informasjon om deg: 

1. Elektronisk identifikasjonsdata (*)

2. Informasjon innhentet fra informasjonskapsler (*)

Unnlatelse av å gi personopplysningene med en (*) kan føre til at (noen funksjoner på) nettstedet ikke er tilgjengelig

Mottar disse opplysningene fra:

Deg, gjennom enheten (e) du bruker for å få tilgang til nettstedet

Oppbevarer (**) dine personopplysninger for å: 

Se våre retningslinjer for informasjonskapsler

Deler dine personopplysninger med:

UCBs datterselskaper / tilknyttede selskaper og tredjepart prosessorer (som beskrevet i avsnitt 5.A)

Støtter seg på følgende GDPR-juridiske grunnlag:

For informasjonskapsler som krever ditt samtykke, behandling basert på ditt samtykke ( se retningslinjer for informasjonskapsler). Ellers behandling som er nødvendig for å oppnå de legitime interessene som UCB forfølger for å drive sin virksomhet og for å forbedre produkt- og tjenestetilbudet. For dette formålet, prøver UCB å opprettholde en rettferdig balanse mellom behovet for å behandle dine personopplysninger samt bevare dine rettigheter og friheter, inkludert beskyttelse av ditt personvern. For mer informasjon, eller hvis du har spørsmål angående hvordan vi vurderer denne balansen, kan du kontakte oss via en av kanalene som er beskrevet under Avsnitt 1 “Hvem vi er og hvordan kan du kontakte oss“

(**) Vi vil beholde dine personopplysninger i samsvar med oppbevaringsperiodene angitt i tabellen ovenfor. Disse oppbevaringsperiodene, inkludert vår policy for datalagring, er diktert av:

 • Gjeldende lovpålagte / juridiske krav;
 • Retningslinjer for industrien, og
 • For de datakategoriene som ingen uttrykkelige lovbestemte eller juridiske krav gjelder for, er visse andre avgjørende faktorer som behovet for å bevise eller håndheve en transaksjon eller kontrakt, håndheve retningslinjene våre, osv.

Vi vil slette dine personopplysninger når de ovennevnte oppbevaringsperiodene er utløpt, eller hvis du motsetter deg eller trekker tilbake ditt samtykke til vår behandling av dine data (i den grad denne behandlingen er basert på ditt samtykke), bortsett fra der vi trenger å holde på slike data for etablering, utøvelse eller forsvar av juridiske krav, for beskyttelse av rettighetene til en annen fysisk eller juridisk person, for overholdelse av en europeisk eller et europeisk medlemslands forpliktelse som krever slik videre behandling, eller der vi trenger å bevise eller håndheve en transaksjon, eller kontrakt, eller håndheve retningslinjene våre. 

4. DINE RETTIGHETER OG HVORDAN DU KAN UTØVE DEM

4. A. Dine rettigheter

Rett til innsyn

Du har rett til å få bekreftelse fra oss om vi behandler personopplysninger om deg eller ikke, og i så fall har retten (så langt dette ikke påvirker andres rettigheter og frihet) til å skaffe en kopi av dine personopplysninger fra oss. For mer informasjon, vennligst les avsnitt 4.B Hvordan utøve dine rettigheter“. 

Rett til rettelser

Du har rett til å be oss rette unøyaktige personopplysninger om deg, uten unødige forsinkelser. Du kan også be oss om å fullføre ufullstendige personopplysninger, ved å gi oss en tilleggserklæing som inneholder tilleggsinformasjon. For mer informasjon, vennligst les avsnitt 4.B Hvordan utøve dine rettigheter“. 

Rett til sletting

Du har rett til å be oss om å slette personopplysninger om deg uten unødig forsinkelse, der ett av følgende grunner gjelder:

 • Dine personopplysninger er ikke lenger nødvendige i forhold til formålene de ble behandlet for;
 • Du har trukket tilbake samtykket ditt – for behandlingsaktiviteter basert på samtykke – og vi har ingen juridisk grunn for å beholde dine personopplysninger; 
 • Du er imot behandlingen av dine personopplysninger (for mer informasjon om retten til å innvende, se nærmere nedenfor), og det er ingen overordnede legitime grunner for å beholde dine personopplysninger;
 • Dine personopplysninger er ulovlig behandlet;
 • Dine personopplysninger må slettes for å overholde en juridisk forpliktelse fra europeiske eller europeiske medlemsstater som UCB er underlagt;

Vær oppmerksom på at din rett til sletting ikke vil gjelde i den grad behandlingen er nødvendig for: 

 • Utøvelse av retten til ytrings- og informasjonsfrihet;
 • Overholdelse av en europeisk eller en europeisk medlemslov som UCB er underlagt;
 • Det er allmenn interesse for folkehelse i samsvar med artikkel 9 (2) og (i) GDPR samt artikkel 9 (3) GDPR;
 • Arkiveringsformål i allmenhetens interesse, vitenskapelige eller historiske forskningsmål, eller statistiske formål i samsvar med de relevante bestemmelsene i GDPR;
 • Etableringen, utøvelsen eller forsvaret av juridiske krav. 

For mer informasjon, vennligst les avsnitt 4.B Hvordan utøve dine rettigheter“. 

Rett til begrensning av behandling

Du har rett til å få begrensning av behandling av dine personopplysninger fra UCB der ett av følgende gjelder: 

 • Du bestrider – i god tro – nøyaktigheten på personopplysningene om deg som vi besitter. I et slikt tilfelle vil begrensningen vare i en periode slik at vi kan verifisere nøyaktigheten av dine personopplysninger;
 • Behandlingen er ulovlig, og du er imot sletting av dine personopplysninger og ber om begrensing i bruken av dem;
 • Vi trenger ikke lenger dine personopplysninger, men du krever dem for etablering, utøvelse eller forsvar av juridiske krav;
 • Du har gjort innvendinger mot UCBs behandling av dine personopplysninger i samsvar med den relevante GDPR-bestemmelsen, i så fall vil begrensningen i behandlingen gjelde i en periode som gjør det mulig for oss å verifisere om våre legitime grunner tilsidesetter dine.

Vær oppmerksom på at til tross for ovenstående, har vi fortsatt lov til å fortsette å lagre dine personopplysninger (gjennom hele beregningsperioden) eller å behandle dine personopplysninger for etablering, utøvelse eller forsvar av juridiske krav eller for å beskytte rettighetene til en annen naturlig eller juridisk person. Hvis du har bedt om begrensning av behandlingen, vil vi informere deg før behandlingsbegrensningen oppheves. For mer informasjon, vennligst les avsnitt 4.B Hvordan utøve dine rettigheter“.

Rett til dataportabilitet

Du har rett (så vidt dette ikke påvirker andres rettigheter og friheter) til å motta personopplysningene som omhandler deg, som du har gitt til UCB, i et strukturert, ofte brukt og maskinlesbart format og til å overføre disse dataene til en annen kontroller uten hindring fra UCB, der behandlingen er:

 • Basert på ditt samtykke eller på en kontrakt; og
 • Utført med automatiserte midler

For mer informasjon, vennligst les avsnitt 4.B Hvordan utøve dine rettigheter“.

Rett til innsigelse til behandling

Du har rett til når som helst, på grunnlag av din spesifikke situasjon, å motsette deg behandlingen av dine personopplysninger av UCB, som er basert på UCBs forfølgelse av dets legitime interesser som kontrollør. I så fall vil UCB ikke lenger behandle personopplysningene dine, med mindre:

 • UCB viser overbevisende legitime grunner for behandlingen som tilsidesetter dine interesser, rettigheter og friheter; eller
 • For etablering, utøvelse eller forsvar av juridiske krav

Du har rett til når som helst å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger for direkte markedsføringsformål, som inkluderer profilering i den grad det er relatert til slik direkte markedsføring. For mer informasjon, vennligst les avsnitt 4.B Hvordan utøve dine rettigheter“.

Rett til å trekke tilbake samtykke

Der behandlingen er basert på ditt samtykke, har du rett til å trekke tilbake samtykket når som helst uten å påvirke lovligheten av behandlingen basert på samtykke før det trekkes tilbake. For mer informasjon, vennligst les avsnitt 4.B Hvordan utøve dine rettigheter“.

4.B. Hvordan utøve dine rettigheter

Hvis du ønsker å utøve noen av de rettighetene som er nevnt ovenfor, kan du kontakte UCBs databeskyttelsesansvarlige på e-post til dataprivacy@ucb.com, eller via post på insert address. Vennligst rapporter rettighetene du ønsker å utøve, og legg inn kontaktinformasjonen din (inkludert en gyldig e-postadresse eller postadresse) slik at vi kan svare på forespørselen din. Vær oppmerksom på at du kan bli bedt om å bevise din identitet. 

Når du kontakter oss for å utøve noen av de rettighetene som er nevnt over, vil vi svare på forespørselen din innen en måned etter mottatt forespørsel. Denne perioden kan forlenges med ytterligere to måneder der det er nødvendig, i så fall vil vi informere deg om en slik forlengelse innen en måned etter mottak av din første forespørsel samt forklare årsaken til forsinkelsen. 

Rett til å inngi en klage til tilsynsmyndighetene

I samsvar med artikkel 77 GDPR har du rett til å inngi en klage til en tilsynsmyndighet, spesielt i den europeiske staten hvor du har vanlig opphold, arbeidssted eller sted for den påståtte overtredelsen, hvis du mener at UCBs behandling av dine personopplysninger krenker lovene som faller inn under GDPR. Besøk nettstedet til den relevante tilsynsmyndigheten for mer informasjon om hvordan du sender inn en slik klage. 

5. FLERE DETALJER OM HVORDAN VI BEHANDLER DINE PERSONLIGE DATA

5.A. Hvem vi deler dataene med

Prinsipp 

Vi vil bare dele dine personopplysninger som beskrevet i denne policyen (beskrevet ovenfor), policyen kan oppdateres fra tid til annen. 

Datterselskaper / tilknyttede selskaper og tredjepartsprosessorer

UCB overfører eller deler personopplysningene dine med datterselskapene / tilknyttede selskaper og til tredjepartstjenesteleverandører som behandler personopplysninger på UCBs vegne for de formålene som er beskrevet ovenfor.

Tredjepartsleverandører inkludert IT-tjenester og webhotellfirmaer (internett), tilkoblingsleverandører, leverandører av dataanalyse (Google) og sporingstjenester, samt tjenesteleverandører som gir teknisk og administrativ støtte for nettstedet og underliggende IT-systemer. disse tjenesteleverandørene tilbyr sine tjenester fra lokasjoner i EU (inkludert Tyskland, Malta, Storbritannia og Irland) og utenfor EU Google (USA). 

Andre tredjeparter inkluderer myndigheter og regulerende makter (les mer lengre nede i denne policyen), og potensielt tredjeparter som UCB kan fusjonere med eller som kan bli anskaffet av UCB (les mer lengre nede i denne policyen).

Overholdelse av lover og rettslige forhandlinger

UCB vil dele dine personopplysninger der: 

 • UCB er pålagt å gjøre det etter gjeldende lov, av et statlig organ eller av en enhet som driver med lovhåndtering;
 • Det er nødvendig å etablere eller utøve våre juridiske rettigheter eller forsvare oss mot juridiske krav;
 • Der det er nødvendig å undersøke, forhindre eller iverksette tiltak mot ulovlig virksomhet, mistanke om svindel, situasjoner som involverer potensielle trusler mot fysisk sikkerhet for noen personer, brudd på retningslinjene våre eller som ellers kreves av loven. 

Annet

Hvis en tredjepart kjøper all (eller vesentlig mye) av virksomheten og / eller våre eiendeler, vil vi dele dine personopplysninger med den tredjeparten i forbindelse med oppkjøpet. Hvis dette skjer vil det være i henhold til gjeldende lover om databeskyttelse, inkludert GDPR. 

5. B. Internasjonale overføringer

UCB vil overføre dine opplysninger til sine tilknyttede selskaper, inkludert våre tilknyttede selskaper utenfor EØS. I disse tilfellene vil UCB handle innenfor UCBs bindende selskapsregler. 

UCB vil også overføre dine personopplysninger til visse tredjeparts tjenesteleverandører både innenfor EØS (inkludert Tyskland, Malta, Storbritannia og Irland) og utenfor EØS (USA). 

Overføringen av dine personopplysninger til (andre) tredjeparts tjenesteleverandører utenfor EU (som beskrevet ovenfor i dette avsnittet, 5.B) skjer på enten:

 • Grunnlaget for standardkontraktsbestemmelser som er utført mellom UCB og den aktuelle tredjeparts tjenesteleverandøren. For mer informasjon om disse standardkontraktsbestemmelsene vennligst kontakt oss slik det er angitt ovenfor i avsnitt 4.B (Hvordan utøve dine rettigheter“).
 • Privacy Shield-sertifisering: Hvis en overføring skjer til en tredjepartsleverandør i USA som er Privacy Shield-sertifisert.

Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan Google behandler personopplysningene dine innenfor rammen av Google Analytics, bør du lese: Hvordan Google bruker data når du bruker våre partneres nettsteder eller apper. 

5.C. Koblinger til tredjeparts nettsteder

Dette nettstedet kan inneholde lenker til andre nettsteder som drives av tredjeparter inkludert, men ikke begrenset til, pasientorganisasjoner og andre informasjonsressurser, og visse sosiale medier. Denne policyen gjelder ikke for noe annet nettsted enn dette. tredjeparts nettsteder styres av deres egne vilkår og betingelser. Du bør derfor alltid sjekke pesronvern og informasjonskapsler på tredjeparts nettsteder nøye før du godtar å bli omdirigert til dem.